Categories
News

คุณภาพระดับโลก ! อาหารสายยาง สูตรอาหารปั่นผสมทางสายยาง !

คุณภาพระดับโลก ! อาหารสายยาง สูตรอาหารปั่นผสมทางสายยาง ! อาหารสายยางที่ทางโรงพยาบาลใช้ให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง มีรูปแบบเป็นของเหลว

ซึ่งเป็นอาหารทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับ และการปลอดภัยที่จะใช้ให้กับผู้ป่วย โดยอาหารปั่นผสมจะต้องมีสารอาหารที่ครบ 5 หมู่ ครบถ้วนเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย มีความเหลวที่พอเหมาะที่จะให้ทางสายยางได้ ไม่เข้มข้นจนเกินไป ซึ่งกลุ่มอาหารจะประกิบไปด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันที่เหมาะสม การให้อาหารทางสายยางควรแบ่งเป็นมื้อเล็กๆ เพื่อเป็นไปตามหลักบของนักโภชนาการที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม

ในการรับประทานอาหารของคนทั่วไปจะแย่งเป็น มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น แต่ในกรณีที่เป็นอาหารเหลวที่มีปริมาณมากๆ อาจจะแบ่งได้เป้น 4 มื้อ คือ ก่อนนอนด้วยส่วนในระหว่างมื้อควรดื่มน้ำเปล่า เพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกาย โดยสูตรอาหารปั่นผมที่ให้ทางสายอย่างจะแบ่งได้เป็น 3 สูตร ได้แก่ สูตรน้ำผสมนมผง ซึ่งจะมีน้ำและนม เป็นส่วนประกอบสำคัญ ต่อมาคิอสูตร อาหารปั่นผสม ซึ่งจะเป็นอาหารที่ประกอบไปด้วย เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ไข่ ไขมันสัตว์ น้ำมันพืช น้ำตาลและคาร์โบไฮเดรต ซึ่งนำมาปรุงให้สุด และปั่นรวมกัน จนเหลวได้ที่ เพื่อให้ผ่านสายยางได้อย่างไม่ติดขัเ

สูตรสุดท้าย คือสูตรอาหารสำเร็จรูป ซึ่งผลิตขายโดยบริษัทนมและอาหารสำเร็จรูป มีทั้งเป็นชนิดผลและเป็นรูปแบบของของเหลว ซึ่งจะมีความสะดวก แต่อย่างไรก็ตาม อาหารปั่นผสมที่ให้ผู้ป่วย ก็มีสารอาหารที่ครบถ้วน วัตถุดิบที่สดใหม่ แต่ต้องรับประทานทันทีหลังจากที่ทำการปรุง แต่อาหารปั่นผสมของ เราคิดค้นกรรมวิธีที่จะทำให้อาหารปั่นผสม สามารถเก็บรักษาได้ถึง 24 ชั่วโมง โดยที่อาหารยังคงความความสดใหม่ และไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยที่ได้รับอาหารด้วย